กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองฯกรุง
jirayut@dlit.mtt.ac.th
นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวางแผนอัตรากำลัง

รัชฎาพร
ratchadaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรัชฎาพร วงค์ชมภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานพัฒนาบุคลากร

315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
IMG_7529
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู
งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานเลื่อนเงินเดือน

IMG_7620
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานทะเบียนประวัติ

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวินัยและการรักษาวินัย งานทะเบียนประวัติ

IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานส่งเสริมวิทยฐานะ

ชัญญพัชร์
chanyaphat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวชัญญพัชร์ พาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

สำนักงานบุคคล

IMG_7811
worawalan@dlit.mtt.ac.th
นางสาววรวลัญช์ สุตสม
ตำแหน่ง : ครู
งานธุรการ
315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สำนักงานผู้อำนวยการ
รองฯกรุง
jirayut@dlit.mtt.ac.th
นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล

http://www.medytox.com/-/demo-slot/