กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวางแผนอัตรากำลัง

รัชฎาพร
ratchadaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรัชฎาพร วงค์ชมภู
ตำแหน่ง : ครู

งานพัฒนาบุคลากร

IMG_7620
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

ชัญญพัชร์
chanyaphat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวชัญญพัชร์ พาลี
ตำแหน่ง : ครู

การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ

IMG_7529
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานเลื่อนเงินเดือน

IMG_7861
matthana@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมัทนา สมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู

งานประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานทะเบียนประวัติ

IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวินัยและการรักษาวินัย งานทะเบียนประวัติ

IMG_7553
wannarut@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณรัตน์ คงแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานส่งเสริมวิทยฐานะ

12
daoroong@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดาวรุ่ง รักวงศ์วิถี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

สำนักงานบุคคล

IMG_7811
worawalan@dlit.mtt.ac.th
นางสาววรวลัญช์ สุตสม
ตำแหน่ง : ครู
งานธุรการ
315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สำนักงานผู้อำนวยการ
IMG_7598
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครู

งานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล

http://www.medytox.com/-/demo-slot/