กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

317673
pichchaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
IMG_7498
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวางแผนอัตรากำลัง
IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานพัฒนาบุคลากร
315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
IMG_7529
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู
งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
IMG_7620
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู
งานเลื่อนเงินเดือน
IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู
งานประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
IMG_7627
paweena@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ปวีณา สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานทะเบียนประวัติ
IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
งานวินัยและการรักษาวินัย
IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
IMG_7498
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานส่งเสริมวิทยฐานะ
IMG_7627
paweena@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ปวีณา สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง : ครู
สำนักงานบุคคล
IMG_7811
worawalan@dlit.mtt.ac.th
นางสาววรวลัญช์ สุตสม
ตำแหน่ง : ครู
งานธุรการ
315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู
สำนักงานผู้อำนวยการ
317673
gunn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล