กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชนีย์ คงเกิด

ครู คศ. 3   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรสริน    กล้าหาญ

งานวางแผนอัตรากำลังและจัดสรร อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นางสาวปนัดดา   ดีแจ่ม

งานพัฒนาบุคลากร

นายกัณณ์    พุ่มร่มไทร

งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและเลื่อน วิทยฐานะ

นางสาวเสาวภาคย์   มหาพรหม

งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ

นางสาวอัญชลี   สังฆะมณี

งานเลื่อนเงินเดือน

นางจินตนา    ร้อยศรี

งานประเมินผลการปฏิบัติงานครู

นางสาวปวีณา    สุวรรณปักษ์

งานทะเบียนประวัติข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  เหล่าพงศ์ประเสริฐ

งานวินัยและการรักษาวินัย

นางสาวรสริน    กล้าหาญ

การพัฒนาครูในการกรอกข้อมูลLog book

นางสาวเบญจมาภรณ์   สุตสม

การพัฒนาครูรูปแบบ PLC

นางสาววนิชา   พฤกษากร

งานสำนักงานบุคคล

นางสาวพัชนีย์   คงเกิด

งานประเมินผลการดำเนินงาน บุคคล

นางสาวพัชนีย์   คงเกิด

งานประเมินผลการดำเนินงาน บุคคล

นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

ครู คศ. 3   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการ

นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

งานวางแผนงานธุรการ

นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

งานบริหารงานธุรการ

นางสาวปวีณา   สุวรรณปักษ์

งานบริหารงานสารบรรณ

นางสาวรสริน    กล้าหาญ

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

งานประเมินผลการดำเนินงานธุรการ