กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานกิจการนักเรียน
IMG_7968
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู
งานระดับชั้น
IMG_7968
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานสารวัตรนักเรียน
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานรักษาความปลอดภัย
IMG_7601
nujare@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนุจรี พืชหมอ
ตำแหน่ง : ครู
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
IMG_7745
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานคณะสีและกีฬาเบญจศิริ
IMG_7738
kanut@dlit.mtt.ac.th
นายคนัช ทองสุขโข
ตำแหน่ง : ครู
งานป้องกันแะแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์
IMG_7524
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานสภานักเรียน
IMG_7738
kanut@dlit.mtt.ac.th
นายคนัช ทองสุขโข
ตำแหน่ง : ครู
งานโครงการพิเศษ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถถานศึกษา
IMG_7738
kanut@dlit.mtt.ac.th
นายคนัช ทองสุขโข
ตำแหน่ง : ครู
งานโครงการพิเศษ
โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะ พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพแลละธนาคารขยะ
IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานอนามัยโรงเรียน
IMG_7549
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู
งานโภชนาการ
IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู
งานประชาสัมพันธ์
IMG_7868
juthaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.จุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานพิธีกร - พิธีการ
IMG_7527
witayanun@dlit.mtt.ac.th
นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานโสตทัศนศึกษา
IMG_7598
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานสหกรณ์ร้านค้า
IMG_7580
yonlada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวยลดา โอษฐงาม
ตำแหน่ง : ครู
งานอุกรณ์การเรียนและกระเป๋านักเรียน
IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานชุดพละ เสื้อคณะสี
IMG_7495
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานสัมพันธ์ชุมชน
IMG_7853
wilaiporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิไลพร สังวร
ตำแหน่ง : ครู
งานประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู
งานศิลปกรรมโรงเรียน
IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
317671
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู
การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป