กลุ่มบริหารทั่วไป

3
norachai@dlit.mtt.ac.th
นายนรชัย ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานกิจการนักเรียน
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานระดับชั้น

IMG_7968
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานสารวัตรนักเรียน

S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
งานรักษาความปลอดภัย
IMG_7601
nujare@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนุจรี พืชหมอ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
IMG_7745
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู

งานคณะสีและกีฬานวสิรินครินทร์

ซิรัญญา
viranya@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิรัญญา รากทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์

IMG_7524
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานสภานักเรียน
ซิรัญญา
viranya@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิรัญญา รากทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถถานศึกษา

ซิรัญญา
viranya@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิรัญญา รากทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะ พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพแลละธนาคารขยะ

IMG_7912
apichet@dlit.mtt.ac.th
นายอภิเชษฐ มหาภาส
ตำแหน่ง : ครู

งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานอนามัยโรงเรียน
IMG_7549
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานโภชนาการ
IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานประชาสัมพันธ์
IMG_7868
juthaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.จุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครู
งานพิธีกร - พิธีการ
พิมพ์ชนก
pimchanok@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิมพ์ชนก ปัสนะจะโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานโสตทัศนศึกษา

IMG_7598
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครู
งานสหกรณ์ร้านค้า
IMG_7495
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

งานภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน

IMG_7853
wilaiporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิไลพร สังวร
ตำแหน่ง : ครู
งานประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานศิลปกรรมโรงเรียน
IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

3
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นายนรชัย ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป

http://www.medytox.com/-/demo-slot/