กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายกมล     กลมกล่อม

งานบริหารอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

นางพรสุดา   คนตรง

งานโภชนาการ

นางสาวหทัยชนก  อินทุเกตุ

งานการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์

นายถวิล   จันทร์คุ้ม

งานโสตทัศนศึกษา

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

งานสหกรณ์ร้านค้า

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการ ขยะ พลังงาน และความหลากหลาย ทางชีวภาพและธนาคารขยะ

นางสาวสีวลี   ยืนยาว

งานสำนักงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นางสาวหทัยชนก  อินทุเกตุ

งานพิธีกร พิธีการ

นางสาวกัลยา   หงษ์ทอง

งานกระเป๋านักเรียน

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

งานชุดพละ เสื่อคณะสี

นางสาวยลดา    โอษฐงาม

งานอุปกรณ์การเรียน

นายศรัญญู    บัณฑิโต

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายศรัญญู    บัณฑิโต

งานวางแผนงานกิจการนักเรียน

นางสำเริง    แก้วอ่วม

งานระดับชั้น

นายกมล    กลมกล่อม

งานคณะสีและกีฬาเบญจสิริ

นางสาวนุจรี   พืชหมอ

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายศรัญญู    บัณฑิโต

งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวปนัดดา    ดีแจ่ม

งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

นายวชิระ   สุหัตถาพร

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายคนัช    ทองสุขโข

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและ โรคเอดส

นางสาวพิริยพร    โพธิภิรมย์

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสภานักเรียน

นายศรัญญู    บัณฑิโต

งานสารวัตรนักเรียน

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ส ำนักงานกิจการนักเรียน

นายศรัญญู    บัณฑิโต

งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการ นักเรียน

นางสาวสุพิชญา     เกตุศิริ

หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

นางสาวกัลยา   หงษ์ทอง

งานสัมพันธ์ชุมชน

นางจินตนา     ร้อยศรี

งานประสานกับหน่วยงานภายนอก

นายกัณณ์    พุ่มร่มไทร

สำนักงานชุมชนภาคีเครือข่าย

นางสาววนิชา    พฤกษากร

งานวงดุริยางค์โรงเรียน

นางสาวสุพิชญา     เกตุศิริ

งานประเมินผลการดำเนินงาน ชุมชนและภาคีเครือข่าย