เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารทั่วไป

เอกสารเผยแพร่ ทั่วไป

งานกิจการนักเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ใบแจ้งซ่อม

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

สถานศึกษาปลอดภัย

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ

คู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคิตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียนในระบบ ประเภทไป - กลับ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/