กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

317673
pichchaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
402095
narissara@dlit.mtt.ac.th
น.ส.นริศรา มั่นเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานนโยบายและแผนงาน
IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานประกันคุณภาพภายใน
IMG_7873
kadsarin@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เกษรินทร์ ไทยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน
IMG_7824
lampoo@dlit.mtt.ac.th
นางสาวลำภู นาคทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
IMG_7903
sudaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุดาพร ภูจอม
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุ
IMG_7580
yonlada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวยลดา โอษฐงาม
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมทะเบียนสินทรัพย์
IMG_7903
sudaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุดาพร ภูจอม
ตำแหน่ง : ครู
งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานการเงิน
IMG_7553
wannarut@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณรัตน์ คงแดง
ตำแหน่ง : ครู
งานบัญชี
IMG_7868
juthaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.จุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานเงินเดือนค่าจเางและสวัสดิการ
IMG_7576
pornwipa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรวิภา ปานมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานตรวจสอบติดตามแะรายการใช้งบประมาณ
IMG_7509
tawil@dlit.mtt.ac.th
นายถวิล จันทร์คุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานยานพาหนะ
IMG_7861
matthana@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมัทนา สมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู
งานสำนักงานการเงินและพัสดุ
317673
gunn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ