กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางสาวลำภู     นาคทอง

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ       

นางสาวลำภู     นาคทอง

งานวางแผนบริหารการเงินและ พัสดุ

นางสาวศิริพร       บุญชนะ

งานการเงิน

นางสาววรรณรัตน์    คงแดง

งานบัญชี

นางสาววิไลพร   สังวร

งานระดมทรัพยากร

นางสาวสุดาพร   ภูจอม

งานเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ 

นางสาวพรวิภา   ปานมาศ 

งานตรวจสอบและรายงานการใช้งบประมาณ

นางสาวอาภาพร   ไพรพนม

งานพัสดุ 

นางสาวยลดา   โอษฐงาม

 งานควบคุมทะเบียนสินทรัพย์

นางสาวอาภาพร   ไพรพนม

งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(E-GP)

นายถวิล    จันทร์คุ้ม

งานยานพาหนะ

นางสาวจันทร์จิรา    สุขสิงห์.

งานสำนักงานการเงินและพัสดุ

นางสาวลำภู     นาคทอง

งานประเมินผลการดำเนินงาน การเงินและพัสดุ

นางสาวรุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

      หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

นางสาวรุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

งานวางแผนการพัฒนาโรงเรียน

นางสาวรุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

งานจัดองค์กร

นายวิรุธ     ยังมีสุข

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

งานระบบประกันคุณภาพภายใน

นางสาวเพ็ญศรี    ช่างเรือ

งานคำนวณต้นทุนผลผลิต

นางสาวเกษรินทร์   ไทยแก้ว

งานควบคุมภายใน

นายวงศ์สวัสดิ์   สิทธิวงศ์

งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ

นางสาวรุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

งานประเมินผลการดำเนินงาน แผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวมัทนา    สมโภชน์

งานสำนักงานกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ