กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ

92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

402095
narissara@dlit.mtt.ac.th
น.ส.นริศรา มั่นเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานนโยบายและแผนงาน
IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานประกันคุณภาพภายใน
IMG_7873
kadsarin@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เกษรินทร์ ไทยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน
IMG_7824
lampoo@dlit.mtt.ac.th
นางสาวลำภู นาคทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ศักดิ์สิทธิ์
saksit@dlit.mtt.ac.th
นายศักดิ์สิทธิ์ หิตะโกวิท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานพัสดุ

43906
wichittraphon@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิจิตราภรณ์ ยังสี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานควบคุมทะเบียนสินทรัพย์

กมลพรรณ
kamonpan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกมลพรรณ ขันทะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานการเงิน
IMG_7553
wannarut@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณรัตน์ คงแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานบัญชี
พิมพ์ชนก
pimchanok@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิมพ์ชนก ปัสนะจะโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ

IMG_7586
nawamon@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนวมนล์ เจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู

งานตรวจสอบติดตามและรายการใช้งบประมาณ

พชร
phachara@dlit.mtt.ac.th
นายพชร เมธีบวร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานยานพาหนะ

ครูจันจิรา
janjira@dlit.mtt.ac.th
นางสาวจันทร์จิรา สมเผ่า
ตำแหน่ง : ครู

งานสำนักงานการเงินและพัสดุ

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/