แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Computer-Sciences
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Health Science
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Modern Trade Business
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ภาษาจีน
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Chinese
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Japanese
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ภาษาเกาหลี
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Korean
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : สังคมศึกษา - การท่องเที่ยว
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Social studies and Tourism
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ศิลปกรรม(จินตทัศน์)
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Visual Arts
รายละเอียดแผนการเรียน
แผนการเรียน : ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ : Music Dance Performing art
รายละเอียดแผนการเรียน