เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบบริหารวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ วิชาการ

บันทึกข้อความ

ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2565

เอกสารเพิ่มเติม

แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

ส่งการประกวดสื่อนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564

กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564
ผู้ตัดสินคือครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม ฯ ครู คศ.3 ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยกำหนดส่ง วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ส่งสื่อนวัตกรรม

ส่งคะแนนกลางภาค

ส่งคะแนนกลางภาค
โฟลเดอร์ส่งคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ใช้เมล @dlit.mtt.ac.th อัพโหลดเท่านั้น)***จะเข้าดูข้อมูลในไดรฟ์ / อัพโหลดได้ก็ต่อเมื่อ ใช้เมล @dlit.mtt.ac.th เท่านั้น***
ส่งคะแนนกลางภาค