เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบบริหารวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ วิชาการ

บันทึกข้อความ

ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2565

เอกสารเพิ่มเติม

แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

ส่งคะแนนกลางภาค

ส่งคะแนนกลางภาค
โฟลเดอร์ส่งคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ใช้เมล @dlit.mtt.ac.th อัพโหลดเท่านั้น) ***จะเข้าดูข้อมูลในไดรฟ์ / อัพโหลดได้ก็ต่อเมื่อ ใช้เมล @dlit.mtt.ac.th เท่านั้น***
ส่งคะแนนกลางภาค