กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากิจกรรมฯ
IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานหลักสูตร และงานวิจัย 

16
supatta@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพัตรา สัตย์ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู

งานวัดผล งานแผนงาน
งานประกันคุณภาพ และงานประชาสัมพันธ์

ครูมะลิวรรณ2
maliwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมะลิวรรณ บุญวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานนิเทศ และงานเหรัญญิก

Logo
areeya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารียา นวนโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
19
thanaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ธนภรณ์ นามบุญมา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

งานพัสดุ งานเลขานุการ และงานสารสนเทศ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/