กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากิจกรรมฯ
IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานวิจัย และงานเหรัญญิก

ครูมะลิวรรณ2
maliwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมะลิวรรณ บุญวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานแนะแนว งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ และงานประกันคุณภาพ

เกรียงไกร
krinagkai@dlit.mtt.ac.th
นายเกรียงไกร ชาเคน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Logo
thanaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ธนภรณ์ นามบุญมา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

งานแนะแนว

http://www.medytox.com/-/demo-slot/