กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

1
tawil@dlit.mtt.ac.th
นายถวิล จันทร์คุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานพัสดุ งานหลักสูตรและงานนิเทศ
TEACHER62-467
benyaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เบญญาพร ศรีจันทร์หล้า
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้างานแนะแนว งานแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ
TEACHER62-349
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ งานเหรัญญิก
และงานควบคุมภายใน
TEACHER62-357
tidarat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ ราศรี
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผล
งานสารสนเทศและงานวิจัย