กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากิจกรรมฯ
IMG_7509
tawil@dlit.mtt.ac.th
นายถวิล จันทร์คุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานพัสดุ งานหลักสูตรและงานนิเทศ
393334
benyaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เบญญาพร ศรีจันทร์หล้า
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้างานแนะแนว งานแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ
IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ งานเหรัญญิก
และงานควบคุมภายใน
IMG_7594
tidarat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ ราศรี
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผล
งานสารสนเทศและงานวิจัย