Get Adobe Flash player

000picD

Name D

Download

download

กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

ข้อมูลประกอบการเสนอ กิจกรรม โครงการ ปีงบประมาณ 2563

      1. ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   icon new

      2. ข้อมูลในการกรอกในกิจกรรม   icon new

      3. แบบขอจัดซื้อพัสดุ    icon new

     4.ตัวอย่างโครงการ   icon new

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

         โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

      งานทะเบียนและวัดผล 

 1. แบบฟอร์มการออกข้อสอบ  ประจำปีการศึกษา 2559   icon new

2. แบบฟอร์มบันทึกการออกข้อสอบ   icon new

3.  โปรแกรม Bookmark 2551 icon new

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

      งานกิจการนักเรียน

 1. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution  สำหรับโรงเรียน icon new

2. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution   ( SDQ )  สำหรับโรงเรียน icon new 

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง