Get Adobe Flash player

000

รองเปา

รวมเว็บไซต์สื่อการสอนครู

     รวมเว็บไซต์ครู
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์

ครูนริศรา     ม่่ันเขตวิทย์

2. นางสาวศศิตา อาจวงษ์

ครูศศิตา     อาจวงษ์

7. นางาสาวศิรินภา ทองธรรมชาติ

ครูศิรินภา ทองธรรมชาติ

   

 
         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

 2. นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ

 ครูกฤษติยช    ทองธรรมชาต

8. นางสาวอรสา ยาฟู

 ครูอรสา   ยาฟู

 11. นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน

ครูอภิวัฒน์    ประทุมวัน 

 9. นางสาวอาภาพร ไพรพนม

ครูอาภาพร    ไพรพนม 

 10. นางสาวยลดา โอษฐงาม

 ครูยลดา    โอษฐงาม

         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 6. นายวิรุธ ยังมีสุข

ครูวิรุธ    ยังมีสุข

 2. นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์

ครูรุ่งนิรันดร์   คัดชารัตน์

 9. นางสาววรรณรัตน์ คงแดง

ครูวรรณรัตน์    คงแดง

 วงสวสด

ครูวงสวัสดิ์    สิทธิวงศ์

 
         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 3. นางสาวสุนิสา สุขแช่ม

ครูสุณิสา    สุขแช่ม

 saovapak

ครูเสาวภาคย์     มหาพรหม

 พรยพร

ครูพิริยพร    โพธิภิรมย์

 

         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   

1. นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ครูทิพวรรณ   เกติศิริ

 4. นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล

ครูก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล

 8. นายวชิระ สุหัตถากร

ครูวชิระ    สุหัตถาพร

 วไลพร

ครูวิไลพร     สังวร

 

         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 DSC 4160

ครูกชแก้ว   อาจารีย์

 7. นางพรสุดา คนตรง

ครูพรสุดา    คนตรง

 

 

 

         
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา  

 มทนา

ครูมัทนา     สมโภชน์

IMG 8489

ครูวนิชา     พฤกษากร

 DSC 4156

ครูอภิเชษฐ์    มหาภาส

   
         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา  

 5. นางสาวสุมาลี นิลจันทร์

ครูสุมาลี   นิลจันทร์

 

     
         
    กลุ่มพัฒนาผู้เรียน  

 5. นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

ครูเบญญาพร   ศรีจันทร์หล้า

 darunee

ครูดรุณี    ศรีหล้า

 Tidarat

ครูธิดารัตน์    ราศรี

 

 
         

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง