Get Adobe Flash player

000

รองเปา

Thumbnail วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา ยอดรัก...
Thumbnail วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู...
Thumbnail วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโรงเรียนยุคดิจิทัล ด้วย “Edupage” และการจัดการเรียนรู้ด้วย “Online Learning Solution” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี...
Thumbnail วันที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยผู้กำกับลูกเสือ คุณครูถวิล จันทร์คุ้ม คุณครูศรัณยู บัณฑิโต และ คุณครูอภิวัฒน์ ประทุมวัน นำตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี...
Thumbnail วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๙ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวน ๓...
Thumbnail วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัชราบูรณ์ บุญชู เพื่อให้ผู้อำนวยได้กล่าวอำลาและให้โอวาทกับนักเรียน...
Thumbnail วันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียน...
Thumbnail วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. เพื่อชี้แจ้งผลการสอบระหว่างภาคเรียน...
Thumbnail วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.40 – 13.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับโครงการ Math one back to school ปี 11 จัดกิจกรรมโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...
Thumbnail วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 16.15 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู...
Thumbnail วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail   วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินงานบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการกู้ยืมกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย...
Thumbnail ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม – วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้มาตรการ Social Distancing และ...
Thumbnail วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรม...
Thumbnail   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail   วันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดการประเมิน ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ระดับโรงเรียน ของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี...
Thumbnail วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้พานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนนวฤกษ์) คือ นางสาวสกาวดี สอิ้งทอง...
Thumbnail   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย กิจกรรรมประกอบด้วย...
Thumbnail วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร...
Thumbnail วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ บานบุรี ช่อที่ ๖๖ และ ๖๙ อำลาสถาบัน เพื่อปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท หัวหน้าระดับชั้น ม.๓ ม.๖ ตัวแทนนักเรียน ม.๓ ม.๖ กล่าวความรู้สึก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีในวันอำลาสถาบัน ณ ลานอเนกประสงค์...
Thumbnail วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนจำนวน ๔ คน ได้แก่ ๑.นางสาวแก้วตา อุทำกา (นักเรียนชั้น ม.๓) ๒.นางสาววชิราภรณ์ อ่อนจันทร์ (นักเรียนชั้น ม.๔)...
Thumbnail   วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “Give & Share” ดำเนินกิจกรรมโดยนิสิตและคณาจารย์ จาก สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม...
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 27- 28 มกราคม 2563 โดยมี นางสาวศศิตา อาจวงษ์ ครู ค.ศ. 2  เป็นประธานค่าย และคณะวิทยากรจาก กรมทหารราบที่  1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้ความรู้ คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมความสามัคคี  ณ...
Thumbnail     งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และผู้ปกครอง เพื่อให้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย คุณครูลัลน์ลลิต กันธิยะ หัวหน้างานแนะแนว และ คุณครูเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า ครูแนะแนว พร้อมทั้งนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์  โรงเรียนวัดสะพาน โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนวัดธาตุทอง   โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ...
Thumbnail วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมนักเรียนเก่าฯ  มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ  และชมรมครูเก่าฯ จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยมี พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีการถวายองค์ผ้าป่าของโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้เข้าเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหาร เดินทางพร้อมด้วย นายนัฐวัฒน์ เหียนขุนทด ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล และ ว่าที่ร้อยตรีวันทนา สุ่ยรัมย์ ครูผู้ควบคุม ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี...
Thumbnail วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม ธาตุทองร่วมใจ ป้องกันภัย “ไวรัสโคโรนา” ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การแจกหน้ากากอนามัย และชำระล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน การให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรค โดยคุณครูมณวลี สุชาติพงษ์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และกิจกรรมตอบคำถามจากนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน...
Thumbnail วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในโรงเรียนของไทย ภายใต้ชื่องาน “29th PNU Overseas Volunteer work in Thailand” โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยปูซาน โดยกิจกรรมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ประกอบด้วย 5...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ และ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี...
Thumbnail วันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง” เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.๓๒ บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โรงเรียน ตชด.๓๒ เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง การดำเนินตามโครงการในครั้งนี้ นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการครูในโรงเรียน จำนวน ๗ คน ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้...
Thumbnail วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓” ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ในชื่องาน “Merry Christmas and Happy new year 2020” โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ แก่คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนายกิตติพันธ์ จำปาสด...
Thumbnail ันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓” โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในช่วงเช้า ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. มีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายแฟนซี การประกวดร้องเพลงสากล การตอบคำถามวันคริสต์มาส ประกาศผลการแข่งขัน Spelling Bee / Listen and Draw มอบรางวัลครู Best Christmas Costume การแจกของขวัญวันคริสต์มาสจากซานตาคลอสและผู้อำนวยการ และมีการบรรเลงเพลงจากคณะครูและศิษย์เก่า...
Thumbnail วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้หัวหน้างาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ (Education Hub) และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัด สพม.๔...
Thumbnail ักเรียนทุนเล่าเรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่อง ๒ ปี เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร วันสำเร็จการศึกษา “โครงการ AUA English Access Microscholarship Program” Graduation day วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒...
Thumbnail วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ” จัดโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชา การจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายที่ถูกต้อง ตลอดจนประสบการณ์ในการสื่อข่าวภาคสนาม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙...
Thumbnail วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานส่งเสริมกิจการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ ตัวแทนครู และ คุณปรารถนา โพธิ์ไพจิตร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมประชุม “เครือข่ายโรงเรียนในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น” จัดโดย โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพทธูเฮลท์ สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย...
Thumbnail วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา “พี่ ม.๖ สานใจไปช่วยน้อง ปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” โดยคณะครูประจำชั้น ม.๖ ดูแลความเรียบร้อย กิจกรรมในค่ายนักเรียน ม.๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ เช่น พับกระดาษ ORIGAMI งานประดิษฐ์ งานฝีมือ วาดภาพระบายสี เต้น กีฬา การละเล่น เป็นต้น ทำความสะอาดโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากทุกสถาบัน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
Thumbnail ันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร มีการชี้แจงนโยบายจุดเน้นของโรงเรียนจากคณะฝ่ายบริหาร และพบคุณครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ และระดมทรัพยากร กิจกรรมในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น....
Thumbnail วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล...
Thumbnail วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...
Thumbnail วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ คุณครูถวิล จันทร์คุ้ม ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาน และ คุณครูเบญญาพร...
Thumbnail ันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี...
Thumbnail วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การสนับสนุนโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคณะครู นักศึกษา...
Thumbnail วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
Thumbnail    วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา (ลีลาศ)...
Thumbnail วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพัน ชาวธาตุทอง" ต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายณนภ เลี้ยงถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสกุล จันทร์แตง และนายนิธิโรจน์ เรืองชนะวัฒน์ โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมุทิตาจิตจากครูในโรงเรียน แขกผู้เกียรติ...
Thumbnail วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๖ ท่าน ดังนี้ ๑.นายสกุล จันทร์แตง ชั้นตรา บ.ม. ๒.นางสมพร คำบุญเรือง ชั้นตรา บ.ม.๓.นายนิธิโรจน์ เรืองชนะวัฒน์ ชั้นตรา บ.ช.๔.นายเดชาธร วิงกระโทก...
Thumbnail ค่ายคณิตศาสตร์ “MTT Math Camp” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายคณิตศาสตร์ “MTT Math Camp”...
Thumbnail หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ"  รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป" วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น....
Thumbnail การนำเสนอคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สหวิทยาเขตเบญจสิริ   วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน...
Thumbnail กีฬาภายใน “บานบุรีเกม”     วันที่ ๒๒ และ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "บานบุรีเกม" โดยมี ท่านกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๒ นำโดย นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ นางสุพัชร์ญา วิสูญ และนางสาวมาเรียม ซอหมัด มานิเทศและติดตามการดำเนินงาน ๑๐ ประเด็น คือ ๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ...
Thumbnail ค่ายสังคมสัญจร ตอน พระนครนิทรรศน์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมสัญจร” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ และ ๖ แผนการเรียนอังกฤษ – สังคม จำนวน ๑๐๙ คน โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ...
Thumbnail วันวิทยาศาสตร์ วันสิ่งแวดล้อม และสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ วันสิ่งแวดล้อม และสัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์...
Thumbnail              วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางมณวลี สุชาติพงษ์ หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร บริษัท ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม Ice Breaking & Team...
Thumbnail  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน : รอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมรอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงเปิด ชุด "เบิกฟ้าอาเซียน" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดง Cover Dance จากชุมนุม MTT Produce ๔๘ ชุด “Into the new world” และ ชุด...
Thumbnail  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ...
Thumbnail กิจกรรมค่ายศิลปะ (สร้างฝันปั้นศิลป์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ...
Thumbnail กิจกรรม “จำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุค ๔.๐” วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จำอวดหน้าเวที...
Thumbnail    กิจกรรมเด็กโชว์พอร์ต : Roadshow พัฒนาทักษะการทำ Portfolio โดยเว็บไซต์ “เด็กโชว์พอร์ต” วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ผู้เชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ “เด็กโชว์พอร์ต”...
Thumbnail   วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม และสร้างจิตสำนึก มีวินัยในตนเอง...
Thumbnail   วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ นาย นำลูกเสือ – เนตรนารี กองร้อยพิเศษ...
Thumbnail   วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พร้อมทั้งคณะครู ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร...
Thumbnail   วันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำสภานักเรียน ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๓๒ คน และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒...
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา...
Thumbnail . วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดย นายวัชราบูรณ์   บุญชู  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู  นักเรียน แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 นำไปถวาย ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา...
Thumbnail โครงการรณรงค์ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล    วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มาให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพิธีแห่เทียนพรรษา...
Thumbnail วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย ตัวแทนครู...
Thumbnail วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ) นำลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษและหน่วยลูกเสือจราจร พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม...
Thumbnail   วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ...
Thumbnail     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม“มุทิตาบูชาบรมครู สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน” เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของพระสุนทรโวหาร...
Thumbnail   งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail   วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมเบญจสิริรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมนำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครูงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความอนุเคราะห์ บริษัทว็อชด็อก จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. บันทึกเทปรายการรายการ "ชูรัก ชูรส" ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา ๐๐.๒๐ น. - ๐๐.๕๐ น....
Thumbnail ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายวัชราบูรณ์   บุญชู  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าธาตุทอง ได้เดินทาง เยี่ยมโรงเรียนน้อง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม...
Thumbnail วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วัน อาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๖๘ ปี โดยมีนางกนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญ “บุหรี่เผาปอด” (Tobacco Burns Your Lungs) โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง ทุนการศึกษา และ การทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง Northwestern...
Thumbnail วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง ทุนการศึกษา และ การทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง Northwestern...
Thumbnail วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันวิสาขบูชา โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เปิดภาคเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครู...
Thumbnail วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การสนับสนุนโดย นายวัชราบูรณ์   บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู...
Thumbnail วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒" โดยมีนายวัชราบูรณ์      บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้...
Thumbnail วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง สานสัมพันธ์ ครู-ศิษย์ คืนถิ่นธาตุทอง” ขึ้น...
Thumbnail วันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบถหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการประเมินคุณภาพภายใน จากนางสาวภัททิยา สุปินะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา...
Thumbnail วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการประเมินความก้าวหน้า ความพร้อมและความสำเร็จ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กศจ.) นำโดย...
Thumbnail วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
Thumbnail วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่คะแนนพฤติกรรมไม่ผ่านเกณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพระวิทยากร ทั้งหมด...
Thumbnail วันที่ 22 -23 และ 25-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครูให้คำแนะนำ...
Thumbnail วันที่ 22 มีนาคม2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (อ.ก.ต.ป.น.) นำโดยนายอารีย์...
Thumbnail วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร...
Thumbnail กิจกรรมแนะแนวสัญจร (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6) ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดสะพาน รร.แจ่มจันทร์ รร.วัดภาษี รร.ศูนย์รวมน้ำใจ รร.สวัสดีวิทยา...
Thumbnail วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “น้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ 65 อำลาสถาบัน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ 29 มกราคม 2562 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียน จำนวน 3 คน เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เขตวัฒนา ประจำปี 2562 จาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ณ...
Thumbnail วันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยนายปิยะชาติ เจริญสุข คุณครูกลุ่มสาระฯ พละศึกษาสุขศึกษา เดินทางไปร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้...
Thumbnail วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ โดยเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ...
Thumbnail วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในกิจกรรมติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ณ...
Thumbnail วันที่ 25 - 31 มกราคม 2562 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เดินทางพร้อมด้วย นายเดชาธร วิงกระโทก ครูผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดป่าเลไลย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง...
Thumbnail วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House ๒๐๑๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคุณอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา...
Thumbnail วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานค่าย และคณะวิทยากรประจำกอง...
Thumbnail วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สภานักเรียนแต่ละพรรคได้นำเสนอนโยบาย และจุดเน้นของพรรคตน...
Thumbnail วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู...
Thumbnail วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๒” เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดี ก่อนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร...
Thumbnail วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียน จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการประกวดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ...
Thumbnail วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน...
Thumbnail  วันที่ ๗ - ๙ ธันวามคม ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทก่อนเดินทาง...
Thumbnail วันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา “พี่ ม.๖ สานใจไปช่วยน้อง ปี ๒” โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก...
Thumbnail วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS Day”...
Thumbnail วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง ย้อนยุค" โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี...
Thumbnail วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร...
Thumbnail วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และวงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา ๑๕.๐๐...
Thumbnail วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับเกียรติจาก ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2...
Thumbnail   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก...
Thumbnail วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับนายวัชราบูรณ์  บุญชู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองคนใหม่ โดยมีอดีตผู้อำนวยการ วิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา...
Thumbnail นที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัดเจีย เอฟเฟนดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะ...
Thumbnail   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ณ ห้องฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง...
Thumbnail วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีอำลาผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน  เพื่อให้ผู้อำนวยได้กล่าวอำลาและให้โอวาทกับนักเรียน...
Thumbnail  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดงาน “ มุทิตากษิณาลัย จากดวงใจของศิษย์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ...
Thumbnail วันที่ 8 กันยายน 2561 โรเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ...
Thumbnail กิจกรรม “ ค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ”วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม “ ค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม...
Thumbnail  วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 "บานบุรีเกม" โดยมี ท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรุงทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมสมัย วงศ์ปถัมป์...
Thumbnail วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Thumbnail  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561...
Thumbnail วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
Thumbnail วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ ทิพวรรณ...
Thumbnail วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม“มุทิตาบูชาบรมครู สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน” เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่...
Thumbnail วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลกสูตรเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว.๒๑) โดยมี ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม. ๒...
Thumbnail วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ต่อเนื่องปีที่ ๒) ในหัวข้อ “ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย” โดยมีนางทิพวรรณ์...
Thumbnail วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายม ๒๕๖๑ งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการตรวจสุขภาพ คณะครู บุคลากร พนักงานร้านค้า และนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจโลหิต ความดันโลหิต...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดให้มีการประเมินครูผู้ช่วย  ภาพกิจกรรมคลิก...
Thumbnail การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นำโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์...
Thumbnail วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Break Heart) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน เป็นประธานกล่าวเปิด...
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๖๗ ปี เนื่องด้วยวันที่ ๒ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 – 8  เมษายน 2561  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561...
Thumbnail วันที่ 1-16 เมษายน 2561 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง จะครบวาระ 80 ปี จึงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนโยบายให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ที่นับถือศาสนาพุทธ...
Thumbnail วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 เขตวัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึ้น...
Thumbnail วันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
Thumbnail การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Organization Development) ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 29 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล...
Thumbnail   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25- 28 มีนาคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ...
Thumbnail การประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560(ปิดกล่องชอล์ก) วันที่ 21 และ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560...
Thumbnail วันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ การประเมินผล กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาการประเมินในเรื่อง 1.การบริหารงานในกองลูกเสือ 2.การประชุมกองลูกเสือ 3.การสวนสนาม 4.การประชุม  5.การสอนระเบียบแถวและสัญญาณมือของลูกเสือ...
Thumbnail วันที่ 5 มีนาคม 2561 งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำโดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง...
Thumbnail วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรตารี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาและครบกำหนดเวลาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 คน คือ...
Thumbnail การสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Olympaid Champion Education Center จำกัด ประจำประเทศฮ่องกง...
Thumbnail วันที่ 10-11 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล "ธาตุทองคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมพล็กซ์...
Thumbnail โรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู...
Thumbnail นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้รับเกียรติจากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีประจำสาขาประเทศไทย เข้ามาจัดกิจกรรมฟุตบอล...
Thumbnail วันที่ 31 มกราคม 2561 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ...
Thumbnail   กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์   ( MTT Open House 2018)วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House 2018) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี ประธานสภาวัฒนธรรม...
Thumbnail วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. เพื่อชี้แจงผลการสอบกลางภาคเรียนและคะแนนเก็บก่อนสอบระหว่างภาคเรียน...
Thumbnail  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน พร้อมคณะ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่ 2561   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์...
Thumbnail วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเนตรนารีกองร้อยพิเศษและลูกเสือวิสามัญ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานค่าย...
Thumbnail วันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง” เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.32 บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย...
Thumbnail 14:59 Am_Tra วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ...
Thumbnail วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ 1 ธันวาคม 2560 งานยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS...
Thumbnail งาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี"วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี" โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน และนายสุเทพ หุตะประพิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมลั่นฆ้องชัยในพิธีเปิด ระหว่างเวลา 16.00-22.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖...
Thumbnail วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจอบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ สพม. 2 ในการนิเทศติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย ในการนี้ไม้จัดให้มีการแสดงผลงาานของนักเรียน...
Thumbnail วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยปู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน...
Thumbnail วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ยุวพิธีกร” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจวบวัน เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจาร อ.สนธยา    ศรีเวียงธวัช และ...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมววัดธาตุทอง เป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน ...
Thumbnail วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  นำโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร...

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง