Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น

001

ประกาศรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

        โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าระหว่างชั้น  ( ม.2 ม. 3 ม.5 และ ม. 6 )  ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลาราชการ  

เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน          จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  นักเรียน  บิดา   มารดา  และผู้ปกครอง  พร้อมตัวจริง         จำนวน  1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน   นักเรียน   บิดา    มารดา  และ ผู้ปกครอง   พร้อมตัวจริง      จำนวน   1   ฉบับ

4.  รูปถ่าย ชุดนักเรียน ขนาด  1 นิ้ว    จำนวน  3 รูป

5. หลัหฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ  โทร  02-394-2543  ต่อ 113 และ 117 ในวันและเวลาราชการ

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง