Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

001

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง   ยามรักษาการ

 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความประสงคืจะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป 

         1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิด  50 ปี

         2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3

         3. ไม่มีโรคต้องห้ามร้ายแรง

        4. ไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน

        คุณสมบัติเฉพราะ หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

        1. สำเนาทะเบียนบ้าน

        2. สำเนาบัตรประชาชน

        3  วุฒิการศึกษาและสำเนาวุฒิการศึกษา

        4. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

        5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  สกุล (ถ้ามี)

อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างและเวลาทำงาน

        1. อัตราค่าจ้าง 9500 บาทต่อเดือน

        2. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 

        3. ระยะเวลาทำงาน คือ ตั้งแต่ เวลา 06.00 - 18.00 น.

การสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นความจำนงได้ที่

                      กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ในเวลาราชการ  

                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่    ๐๒ - ๓๙๐ – ๒๕๔๓  ต่อ    ๑๑๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบ

FB mttline