Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

001

การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร                    วันที่  12 - 16  มีนาคม  2561

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร                                วันที่ 19 - 21  มีนาคม  2561

ยื่นเสนอราคา                                                 วันที่ 22 - 23 มีนาคม  2561

ประกาศผลการคัดเลือก                                   วันที่ 28  มีนาคม 2561

 

 

FB mttline