Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันที่16 มีนาคม 2560 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

img017

 

กำหนดการรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร                 วันที่       13  -  17     มีนาคม 2560

2. รับใบสมัครผู้จำหน่ายอาหาร                          วันที่      20 - 22   มีนาคม  2560

3. ยื่นเอกสารการสมัคร                                      วันที่      23  -  24   มีนาคม  2560

4. ประกาศผลการคัดเลือก                                  วันที่     28  มีนาคม  2560

5. ทำสัญญาการจำหน่ายอาหาร                          วันที่   6   เมษายน  2560

6. เริ่มจำหน่ายอาหาร                                         วันที่    15   พฤษภาคม  2560

 

เอกสารประกอบการประมูลร้านจำหน่านอาหาร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร / โภชนาการ (ถ้ามี)

5. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาฝลอาหาร (ถ้ามีป

6. สำเนาเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ที่ได้รับด้านอาหาร (ถ้ามี)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   icon new

 

 

 

 

FB mttline