Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ลีลาศ ม. 6

 

 mtt025

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พ33201 พลศึกษา(ลีลาศ) โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้นำขบวนเต้นเปิดฟลอร์ลีลาศ พร้อมด้วยคณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 

ภาพกิจกรรมคลิก   icon new

FB mttline