Get Adobe Flash player

000picD

Name D

IT'S MY BUSINESS ธุรกิจของฉัน

mtt017

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการแนะแนวการศึกษา JA IT'S MY  BUSINESS ธุรกิจของฉัน ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

 

ภาพกิจกรรมคลิก icon new

FB mttline