Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานเกษียณอายุราชการ "น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2563

2020 09 25 เกษียณ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมุทิตาจิตจากครูในโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และการแสดงจากนักเรียน คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และลานอเนกประสงค์

 

ภาพกิจกรรม

กล้องที่ 1 คลิก         กล้องที่ 2 คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง