Get Adobe Flash player

000

รองเปา

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

S 150265858

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนจำนวน ๔ คน ได้แก่ ๑.นางสาวแก้วตา อุทำกา (นักเรียนชั้น ม.๓) ๒.นางสาววชิราภรณ์ อ่อนจันทร์ (นักเรียนชั้น ม.๔) ๓.นางสาวเมวีญา น้อมเจริญ (นักเรียนชั้น ม.๕) และ ๔.นายอภิสิทธิ์ มณีรัตน์ (นักเรียนชั้น ม.๖) เข้ารับ “รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” เขตวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ จาก นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สยามสมาคม

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง