Get Adobe Flash player

000picD

Name D

เข้าร่วมโครงการ “Active Citizenship” เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน

mtt051

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล นำตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการ“Active Citizenship” เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน จำนวน ๘ คน จัดโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้นักเรียนรับฟังรายละเอียดวิธีการดำเนินกิจกรรม (รับโจทย์ : อยากเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นแบบไหน) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Design Thinking และการเป็น Active Citizenship ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สามเสน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง