Get Adobe Flash player

000picD

Name D

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

mtt050

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระราชวรญาณโสภณ เจ้าสำนักเรียนวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบ การสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด จำนวน ๑,๓๔๕ คน ได้แก่ ชั้นตรี ๖๑๕ คน ชั้นโท ๔๓๐ คน และชั้นเอก ๓๐๐ คน ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม คลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง