Get Adobe Flash player

000picD

Name D

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

mtt043

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๖ ท่าน ดังนี้
๑.นายสกุล จันทร์แตง ชั้นตรา บ.ม.
๒.นางสมพร คำบุญเรือง ชั้นตรา บ.ม.
๓.นายนิธิโรจน์ เรืองชนะวัฒน์ ชั้นตรา บ.ช.
๔.นายเดชาธร วิงกระโทก ชั้นตรา ต.ม.
๕.นางสาวพรวิภา ปานมาศ ชั้นตรา ท.ม.
๖.นางสำเริง แก้วอ่วม ชั้นตรา ร.จ.พ.
โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง