Get Adobe Flash player

000picD

Name D

หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ"  รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

mtt041

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
"สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป"

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และร่วมรับการอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๕ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง