Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันงดสูบบุหรี่โลก

mtt007

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญ “บุหรี่เผาปอด” (Tobacco Burns Your Lungs) โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเผาบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่โดยวิทยากรจากศูนย์สาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง และการรณรงค์จากสภานักเรียน สู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง