Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

mtt252

วันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบถหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานต่ออายุพระพุทธศาสนา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับเกียรติจาก นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี พร้อมทั้ง นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูประจำชั้น และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๒๘ คน ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้บรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ เตรียมการสอบธรรมศึกษาในทุกปี เพื่อการสานสัมพันธ์ที่ดีของ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน

ภาพกิจกรรม>>คลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง