Get Adobe Flash player

รับการประเมินคุณภาพภายใน

mtt251

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการประเมินคุณภาพภายใน จากนางสาวภัททิยา สุปินะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมนำเสนอข้อมูล และตอบข้อคำถาม เพื่อรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรับข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรม>>คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง