Get Adobe Flash player

การอบรมนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

mtt247

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่คะแนนพฤติกรรมไม่ผ่านเกณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพระวิทยากร ทั้งหมด 3 รูป คือ พระธวัชชัย ปัญญาวชิโร วัดไชยทิศ พระปลัดสุวัชร ชยากโร วัดพุพูล และพระสราวุฒิ วิสุทโธ วัดสิงห์ มาจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฝึกเจริญสติปัญญาให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดทัศนคติและลักษณะที่พึ่งประสงค์ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง