Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนใน สพม. 2

mtt245

วันที่ 22 มีนาคม2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (อ.ก.ต.ป.น.) นำโดยนายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานอนุกรรมการ นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา และนางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นอนุกรรมการ พร้อมด้วยนางพิชญ์มณฑน์ สีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้อง 223-224 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง