Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมแนะแนวสัญจร (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6) ปีการศึกษา 2562

mtt243

กิจกรรมแนะแนวสัญจร (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6) ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดสะพาน รร.แจ่มจันทร์ รร.วัดภาษี รร.ศูนย์รวมน้ำใจ รร.สวัสดีวิทยา รร.วัดธาตุทอง รร.สุเหร่าสามอิน และ รร.ปากบ่อ โดย ครูลัลน์ลลิต กันธิยะ (หัวหน้างานแนะแนว) ครูเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า ครูธัญวิทย์ แสงขามป้อม และ ครูสำเริง แก้วอ่วม

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง