Get Adobe Flash player

000picD

Name D

น้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ 65 อำลาสถาบัน

mtt242

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “น้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ 65 อำลาสถาบัน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทและอำนวยอวยพรให้กับนักเรียน จุดประสงค์ของกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ความกตัญญู กตเวทีที่มีต่อสถาบันและคณะครู ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง