Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt223

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS Day” ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกัน รณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคเอดส์ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมให้ความรู้ การตอบคำถาม ชิงรางวัล การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline