Get Adobe Flash player

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

mtt205

วันที่ 21-23 กันยายน 2561 กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ” โดยมีนายถวิล จันทร์คุ้ม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นประธานและผู้อำนวยการค่าย พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝึก คณะผู้กำกับ คอยควบคุมดูแลการฝึกลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมการฝึกทั้งหมด 95 คน จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้มีทักษะกระบวนการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถนำประสบการณ์ จากการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในหมู่ โดยกิจกรรมจัด ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo