Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt198

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการใอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากในห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ หออัครศิลปิน และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline