Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑

mtt195

วันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูปิยะชาติ เจริญสุข ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานครฯ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
นางสาวมนิสรา นุ้ยดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวรัตติยา คลังทรัพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline