Get Adobe Flash player

000picD

Name D

จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

mtt192

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันงานมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ ดังนี้ การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ การอ่านทำนองเสนาะ การร้องเพลงพร้อมเต้นจินตลีลาประกอบเพลง หัวข้อ ”ภาษาสวยด้วยเพลงลูกทุ่ง” นอกจากนี้มีการประกวดพิเศษสำหรับครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และครูผู้แต่งกายงามอย่างไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline