Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การอบรมพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑)

mtt187

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลกสูตรเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว.๒๑) โดยมี ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม. ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐฐานะแนวใหม่ และเพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีคณธครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ เข้าร่วมอบรมพัฒนา ฯ จำนวน ๓๓๘ คน ณ โรงเรียยนสายน้ำพึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

ภาพกิจกรรมคลิก 

line office mttline