Get Adobe Flash player

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

mtt181

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นำโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร มีการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมในช่วงเช้า เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. เป็นการรับลงทะเบียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๖ และในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นการรับลงทะเบียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประจำชั้น

ภาพกิจกรรมคลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน