Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting)

mtt156

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. เพื่อชี้แจงผลการสอบกลางภาคเรียนและคะแนนเก็บก่อนสอบระหว่างภาคเรียน ของนักเรียนแต่ละวิชา และคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จจากคุณครูที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline