Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3

mtt155

 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานค่าย และคณะวิทยากรประจำกอง ดำเนินการโดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่าย ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่าย ณ ค่ายเสือป่า 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรมค่าย ม.1

ภาพกิจกรรมค่าย ม. 2

ภาพกิจกรรมค่าย ม.3

ภาพกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

FB mttline