Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ทอดผ้าป่าการศึกษา

mtt148

14:59 Am_Tra วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ และชมรมครูเก่าฯ จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหารายได้พัฒนาห้องสมุดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(อาคารเรียนนอก) โดยมี พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.สมิทธ ธรรมสโรช เป็นประธานในพิธี พร้อมว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและดูแลการดำเนินงาน กิจกรรมมีการถวายองค์ผ้าป่าของโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนทุกห้องเรียน ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง


ภาพกิจกรรมคลิก 

line office mttline