Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันเอดส์โลก 60

mtt145

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 งานยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS Day” ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกัน รณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคเอดส์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมให้ความรู้ การตอบคำถาม ชิงรางวัล การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นักเรียนไทยห่างไกลเอดส์” และกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline