Get Adobe Flash player

000picD

Name D

นิเทศติดตาม

mtt142

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจอบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ สพม. 2 ในการนิเทศติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย ในการนี้ไม้จัดให้มีการแสดงผลงาานของนักเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline