Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ยุวพิธีกร

mtt140

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ยุวพิธีกร” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจวบวัน เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจาร อ.สนธยา    ศรีเวียงธวัช และ อ.สมบัติ       จันทร์ศรีสุริยงศ์ มาเป็นวิทยาการพิเศษ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจได้ฝึกทักษะการพูด มีการพัฒนาการพูดและบุคลิดภาพของนักเรียนในทางที่เหมาะสมและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline