Get Adobe Flash player

000picD

Name D

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ ลานคนเมือง

mtt132

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตทอง ได้นำลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชา จำนวน ๔๕ คน ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในการเชิญพานดอกไม้จันทน์และแจกของที่ระลึก ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานคนเมือง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline