Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานเกษียณอายุราชการ "ผูกสายใย ด้วยใจรัก ชาวธาตุทอง"

mtt129

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "ผูกสายใย ด้วยใจรัก ชาวธาตุทอง" ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งหมด ๒ ท่าน ประกอบด้วย ครูวิไล ขวัญแก้ว และครูวิลาสินี โชติมโนธรรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมมีพิธีมุทิตาจิตจากคุณครูในโรงเรียน และการแสดงต่างๆ จากนักเรียนและคณะครู ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline