Get Adobe Flash player

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

2.3

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเดินทางไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาวัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ, ตลาดน้ำอโยธยาและตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์แสดงพันธ์น้ำสมุทรสาคร, อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์, อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน