Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

mtt118

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี   กิจกรรมมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ ดังนี้ การคัดลายมือแบบอาลักษณ์(หัวเหลี่ยม)  การเขียนตามคำบอก การเขียนเรียงความ การแต่งคำขวัญวันภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ การร้องเพลงพร้อมเต้นจินตลีลาประกอบเพลง ในหัวข้อ ”ร้องเพลงให้พ่อฟัง” นอกจากนนี้มีการประกวดพิเศษสำหรับครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และครูผู้แต่งกายงามอย่างไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน