Get Adobe Flash player

000picD

Name D

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย

mtt117

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังแนวคิดขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุขให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และฝึกบุคลิกของการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีตามวิถีแห่งประชาธิปไตย โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอบรม ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึก และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline