Get Adobe Flash player

ค่ายศิลปะ

mtt0105

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ “ค่ายความเป็นเลิศทางศิลปะ MTT Art Camp ”  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 66 คน กิจกรรมในค่ายเน้นการฝึกปฏิบัติ(Workshop) เช่น กิจกรรมศิลปะไทย ภาพพิมพ์ ศิลปะกับสถานที่ เป็นต้น และก่อนเดินทางกลับ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาเยี่ยมค่ายและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน