Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

mtt107

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการวัดและประเมินผลและการออกข้อสอบอัตนัย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยให้มีคุณภาพ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิ  สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

 

FB mttline