Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันงดสูบบุหรี่โลก

mtt100

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day)  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน  เป็นประธานกล่าวเปิด ณ  เวทีหน้าเสาธงโรงเรียน  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเผาบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่ การแสดงละครรณรงค์ของแต่ละคณะสี

ภาพกิจกรรมคลิก 

FB mttline