Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560

mtt072

 วันที่ 19-20 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก 

FB mttline